فروردین , 1402

نگاهی به معضل ختنه زنان | ختنه زنان با تیغ !!!

روز جهانی مبارزه با ناقص سازی زنان (Female Genital Mutilation-FGM) یکی از مناسبت های مهم تقویم سلامت در مقیاس جهانی است. سازمان جهانی بهداشت روز ششم […]