اسفند , 1400

آیا کودک شما در حال دندان دراوردن است؟

دندان درآوردن معمولاً حدود چهار تا هشت ماهگی با دندان های جلوی پایین شروع می شود و تا 30-36 ماهگی که آخرین مجموعه مولرها ظاهر می […]