آبان , 1402

تشنج یا صرع چیست ؟

تشنج عبارت است از تخلیه های پی در پی نورون ها یا سلول های عصبی. تشنج یک بیماری بالقوه خطرناک در سیستم اعصاب مرکزی است. سیستمی […]