دی , 1401

غبغب | سریعترین راه از بین بردن و عوامل بروز آن

غبغب ناحیه ای از صورت و نواحی اطراف چانه و فک تحتانی است.این برامدگی در اثر چاقی یا افزایش سن به طور واضح قابل مشاهده است. […]