اسفند , 1401

آیا آسم باعث مرگ می شود؟

آیا آسم درمان دارد؟ اگر منظور از درمان، یک روش درمانی قطعی است، باید بگوییم نه. آسم درمان قطعی و ریشه ای ندارد. اما این بیماری […]