شرکت داروسازی دارو افشان شایگان همواره از جذب افراد توانمند و توسعه نیروی انسانی استقبال می نماید.